Fakta om SAC Servicetjänster

Service och underhåll på talat utrymningslarm

Utrymningslarmet ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt brandskyddsföreningen SBF502.
All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

SAC har tagit fram ett flertal olika typer av servicetjänster som vi kan hjälpa er med.

Allt från datumbestämda kontroller till daglig övervakning av era system.
Här nedan finns en kort beskrivning av vad vi kan göra för er. Mer information om respektive tjänst hittar ni under ”Servicetjänster”. Ni är alltid välkomna att höra av er direkt till oss, så förklara vi gärna mer, och vägleder dig till det bästa valet för just dig och ditt system. Kontakta Carl direkt, kontaktuppgifterna ser du nedan.

Årsprov – Regelbundna kontroller fysiskt på plats vid anläggningen
Vi utför månadskontroller, kvartalsprov och årlig kontroll på utrymningslarm levererade av oss.

Funktionsbevakning
Vi kan också leverera funktionsbevakning för daglig kontroll av ert talade utrymningslarm. Funktionsbevakningen larmar anläggningsägaren vid fel och skapar trygghet för fastighetsägaren då status testas på nattetid med automatisk information till behörig person i fastigheten.

Fjärrsupport
Med fjärrsupport kan våra professionella tekniker identifiera och analysera eventuella fel i anläggningen genom krypterad tunnel över nätet. Felavhjälpningen kan påbörjas direkt med rekommendation av korrekt åtgärd.

Självklart kan vi kombinera dessa Servicetjänster för att minimera onödigt resande samt optimera tryggheten för fastighetsägaren.

 

VAD SÄGER REGLERNA ENLIGT SBF 502?

SBF 502 kapitel 11 Underhåll
11.5.2 Gäller månadskontroll.

Kontroll av att åtkomsten till centralutrustning och manövertablå inte begränsas av några hinder. Kontroll av att inte någon funktion i centralutrustningen är frånkopplad. Månadskontroll noteras i kontrolljournalen (11.3.1) . Avvikelser från normalläge kontrolleras och åtgärdas snarast.
Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare. (11.2.1)Det ska alltid finnas minst 2 st utsedda anläggningsskötare på anläggningen.

11.5.3 Gäller kvartalsprov.

Minst 1 gång per kvartal ska följande kontroller och provningar utföras i samband med den ordinarie månadskontrollen. Funktionsprov av inkopplade högtalare och optiska larmdon. Varje kvartal ska ett fullständigt funktionsprov göras med avgivande av test – alternativt provsignal. Funktionsprov av felsignalöverföring till larmcentralen (i förekommande fall). Kvartalsprov noteras i kontrolljournalen (11.3.1) . Avvikelser från normalläge kontrolleras och åtgärdas snarast.
Kvartalsvis sker en utökad kontroll enligt ovan. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal. För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF502 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

SBF 502 kapitel 12 Underhåll

Effektiviteten av anläggningen för utrymningslarm med talat meddelande ska alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt med regelbundet underhåll. Underhållet utförs enligt senaste utgåvan av SBF 502. Underhållsarbete ska utföras av anläggarfirma enligt SBF 2018 eller av annan kompetent servicefirma som godtagits av kravställare eller anläggningsägaren. Med kompetent servicefirma avses företag som har goda kunskaper i SBF 502 samt installerat material. Underhåll ska utföras minst 1 gång per år. Plan för periodiskt underhåll av anläggningen ska finnas (BBR 2:51).  Åtgärd av besiktningsanmärkningar från revisionsbesiktning. 10.3 Revisionsbesiktning. 10.3.1 En anläggning ska regelbundet revisionsbesiktas, minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum.

SAC kan erbjuda Årsserviceavtal där kapitel 11 och 12 uppfylls, läs mer här.

Carl Billton

Marknadschef

0372 - 35 973